Före detta Landsarkivet i Härnösand Fd Landsarkivet i Härnösand

Före detta Landsarkivet

Adress: Nybrogatan 17

Byggnadsminne 1992

Denna byggnad ritades av arkitekten Sven Markelius, som även var med och ritade FN-huset i New York. Byggnaden uppfördes 1935 för att användas för det nyinrättade Landsarkivet i Härnösand. Landsarkivet bedrev sin verksamhet i byggnaden mellan åren 1935-1983.

I boken "Bakom fasaden" beskrivs byggnaden som ett exempel på funktionalism och ett uttryck för arkitektens strävan efter saklighet, klarhet och renhet i arkitekturen. Markelius beskrivs som en skicklig planlösare och fascinerades över ljusföring, volymers samverkan och rum i fleras plan. Allt detta åskådliggjorde han med landsarkivet i Härnösand".

Det specifika med byggnaden, som skyddsföreskrifterna framhåller, är entréhallen, om vilken det sägs att "i entréhallen får ingrepp inte göras i fast inredning". Det sägs vidare om entrén, i länsstyrelsen beskrivning av byggnaden, att den har "en karaktäristisk rundad vägg, som skiljer en korridor i öst-västlig riktning från toaletter norr om denna".

Beskrivningen berättar även om förändringar i huset som gör "att den skyddade entréhallen förlorat mycket av sin ursprunglighet, vilket bör åtgärdas så snart som möjligt, inte minst med tanke på att byggnaden utgör det främsta exemplet på funktionalistisk arkitektur i Härnösand" (skrivet 1995).

En intressant detalj som nämns i beskrivningen är att Sven Markelius även ritade en stor mängd möbler för Landsarkivets räkning, vilka, enligt beskrivningen, magasineras i det nya Landsarkivet (skrivet 1995) och bör återföras till den byggnad de en gång avsågs för så att de kan ingå i byggnadsminnet.