Halland

Äldre kartor över Halmstad

1 - 2

Alla bilderna är klickbara –
klicka för att se en betydligt större karta!

Karta Halmstad

Geometrisk avmätning från 1695-96 ritad av Johan Söderling

I boken "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand, ges följande biografiska upplysningar om Johan Söderling: "Söderling Johan. Vid Skånska kommissionen 1681. I Bohuslän 1683. K. M:t hade tillåtit en särskild lantmätare i Halland och 19 Sept. 1685 föreslogs därtill Söderling, som tjänstgjort där tre år förut. Fullmakt 10 Okt. s. å. Examen 1691. Död 1722. Stod på spänd fot med landshöfdingen."

 

Karta Halmstad

"Charta öfver Halmstad", upprättad av J Söderling 1695. Kopia från 1783 av Jonas Svartz. Renoverad 1797 av F A Wiblingen.

För fakta om J Söderling se ovanstående karta.

 

Karta Halmstad

Karta över Halmstad, okänt årtal.

 

Karta Hamstad

Karta över "Halmstads Regale Brännerie" från 1788, ritad av Eric Delin

I boken "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand, ges följande biografiska upplysningar om honom: "Delin Erik, född 1746, son till länsmannen i Delsbo, Helsingl., Johan Delin och Anna Katarina Ruth. Student 1763. Examen 1767. Kom.-l. 1781. Andre 1. 1803. Död 1812. Bodde, på sin gård Görup i Vessige s:n. Gift 1784 på Öfverås med Helena Gustava Ekenstedt, hvars fader Jöns E. var hejderidare och i vice länsman i Halland."

 

Karta Halmstad

Karta över de till "Regale Bränneriet ... hörande hus och tomter" från 1788. ritad av Eric Delin

För fakta om Eric Delin se ovanstående karta.

 

Karta Halmstad

"Charta öfver tomterna uti ... Halmstad" från 1797 upprättad av Gudmund Ekholm.

I boken "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand, ges följande biografiska upplysningar om honom: "Ekholm Gudmund, född 1753 på kaplansbost. Esbjörnared i Gunnarsjö s:n. Student 1777 i Lund. Elev 1782. Examen 1787. Vikarie 1789 för O. Borgström. Kom.-l. 1791. Justerare. Död 1818 på Haga. Bodde i Okome s:n."

 

Karta Halmstad

"Charta öfver en del af staden Halmstad" ritad 1799 av Anton Brandberg

I boken "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand, ges följande biografiska upplysningar om honom: "Brandberg Anton, född 1763, son till direktören vid Boserups stenkolsgrufva Anders Brandberg och Juliana Knagge. Student 1780. Examen 1788. Kom.-l. 1796. Afsked 1845. Justerare. Död 1847 i Varberg. Gift med Brita Katarina Vestborg. Justitiekansleren Grefve H. G. Wachtmeis ter anmälde att kom.-l. A. Brandberg af samvetsskäl vägrat aflägga tro- och huldhetsed inför magistraten i Varberg. Kungabref 1809 till 1.-direktören: »han skall för slikt ofog ej åtnjuta befordran för än han eden aflagt». Han aflade dock eden och kom 1810 åter till nåder."

 

Karta Halmstad

Karta från cirka 1800. Kartan ingår i en serie stadskartor ritade av Fredrik Adolf Wiblingen.

Lantmätaren Fredrik Adolf Wiblingen föddes 1756 som son till justitiaren vid amiralitetet i Karlskrona Klas Magnus Vibling (adlig ätt från Schwaben) och Katarina Brita Hedersköld. Antagen 1784 vid lantmäteriet där han verkade fram till 1790. Han hade 1792-1805 ett ritkontor för försäljning af geografiska kartor. Död 1805 i Stockholm. Källa: "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand.

 

Karta Halmstad

Karta över tomterna i Halmstad, ritad av Gudmund Ekholm 1797, kopierad 1905.

För fakta om Gudmund Ekholm se original karta från 1797.

 

Halmstad karta

Karta över Halmstad fästning, avskrift från 1825

 

Karta Halmstad

"Karta öfver Halmstads Stad och Slott", ritad okänt årtal av Anders Severin Paulsson.

I boken "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand, ges följande biografiska upplysningar om honom: "Paulsson Anders Severin, född 1798, fadern smed. Examen 1821. Vice 1825. Kom.-l. 1859. Afsked 1864. Död 1870. Bodde i Halmstad. Gift med Kristina Axelsdotter, f. 1802, d. 1862."

 

Karta Halmstad

Karta från 1855 ritad av Erik Gustaf Ljunggren

I samband med en utredning i mitten av 1850-talet (Kommittén för undersökning af grunderna till städernas beskattning) fick ingenjören vid Lantmäteriet Erik Gustaf Ljunggren möjlighet att publicera "Atlas öfver Sveriges städer med deras ägor", i skalan 1:20 000. Det är från den som den här kartan över Halmstad är hämtad. Källa:  "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand

 

Karta Halmstad

"Karta öfver södra delen av Staden Halmstad", upprättad 1867-1870 av förste lantmätare J.S. Wallmark.

I boken "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand, ges följande biografiska upplysningar om honom: "Vallmark Jakob Samuel, född 1807, son till n:r 2034 (Jakob Elieser Vallmark). Examen 1826. Vice 1839. Kom.-l. 1845. Förste 1. 1850. R. V. O. Död 1875 i Halmstad. Gift l:o med Anna Maria Edlund. 2:o 1857 på Margreteholm med Emma Matilda Konstantia Karolina Falkenberg till Trys- torp, f. 1821. En dotter i första giftet."

 

Karta Halmstad

"Karta över alla ägorna till Syskonhamn", upprättad 1871

 

Karta Halmstad

"Karta öfver Östra förstaden till Halmstad". Upprättad av A Arvidsson 1879.

I boken "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand, ges följande biografiska upplysningar om honom: "Arvidsson Anders, född 1837 på Österskans i Snöstorps s:n. Student 1860. Examen 1862. Vice 1872. Död 1880 i Halmstad. Ogift."

 

Karta Halmstad

Karta från 1884 över Halmstad Norra förstad. Ritad av Per Rosengren.

I boken "Svenska Lantmätare 1628-1900", en biografisk förteckning av Viktor Ekstrand, ges följande biografiska upplysningar om honom: "Rosengren Per, född 1819 på i Bäckaskogs kungsgård, son till mjölnaren Per Jeppsson och Johanna Rosengren. Examen 1850. Vice 1855. Kom.-l. 1865. Död 1889 (nyårsdagen vid uppvaktningen hos landshöf dingen). Bodde i Halmstad. Gift 1852 med Amalia Lovisa Heuman, f. 1821, dotter till apotekaren i Halmstad Karl Gustaf H. och Sofia Katarina Vallmark."

 

Halmstad karta

"Karta öfver en del af Halmstads Östra förstad", upprättad 1885 av Per Rosengren.

För fakta om Per Rosengren se ovanstående karta.

 

Halmstad karta

Häradsekonomisk karta från 1919-1925

 

Halmstad karta

Häradsekonomisk karta från 1919-1925

 

Halmstad karta

Häradsekonomisk karta från 1919-1925


Halmstad karta

Häradsekonomisk karta från 1919-1925

 

Karta Halmstad

Ekonomisk karta från 1967

 

Karta Halmstad

Ekonomisk karta från 1967

 

Karta Halmstad

Ekonomisk karta från 1967

(Kartorna är hämtade från Lantmäteriets historiska kartor.)Om upphovsrätt

 

Kartor sida 2